GARANTIE / REPARATIE AANVRAAG

Om een reparatie in behandeling te kunnen nemen vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen.

Heeft u geen klantcode neemt u dan contact op met de leverancier waar u de pomp gekocht heeft.

Na het invullen van de gegevens ontvangt u binnen 2 werkdagen een email met uw reparatienummer. Gelieve dit reparatienummer te vermelden op de zending. Zonder reparatienummer kan de pomp niet in behandeling genomen worden.

Indien een product ter reparatie aan DAB wordt aangeboden wordt een bedrag van € 38 berekend voor demontage en inspectiekosten, dit bedrag komt te vervallen indien tot reparatie wordt overgegaan. Reparaties waarvan de kosten maximaal € 100 (exclusief BTW) bedragen, zullen automatisch door onze monteurs worden uitgevoerd. Bij garantie vervallen uiteraard bovengenoemde kosten. De garantiebepaling wordt uitsluitend gedaan door onze servicemonteurs.

 

12 Garantiebepalingen DAB

12.1 Ten aanzien van door DAB geleverde producten, niet zijnde DAB producten, wordt qua aard en omvang niet meer garantie gegeven aan afnemer dan aan DAB door haar

toeleverancier wordt gegeven.

12.2 Ten aanzien van DAB producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de overeenkomst (inclusief deze algemene voor- waarden) bepaalde:

- DAB staat, tenzij anders overeengekomen, in voor de deugdelijkheid van de DAB producten gedurende 2 jaar na de factuurdatum tot maximaal 2,5 jaar na productiedatum.

- Op reparaties en andere servicewerkzaamheden uitgevoerd door DAB medewerkers geldt een garantietermijn van 6 maanden, onderdelen onderhevig aan slijtage zijn hierbij

uitgesloten.

12.3 Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 10.5 wordt de reclamatie noch de garantietermijn gestuit of verlengd.

12.4 DAB is tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden

met DAB nakomt.

12.5 Garantie geldt alleen bij gebruik waarvoor het product is bestemd en onder normale omstandigheden waaronder wordt verstaan het niet blootstellen aan te grote droogte,

koude, hitte, overmatig vochtig, onvoldoende ventilatie, pieken in de voedingspanning, onvoldoende galvanische scheiding, molest, natuurgeweld, blikseminslag, (kern) explosie etc.

12.6 Garantie geldt slechts indien afnemer correct en voldoende onderhoud pleegt.

12.7 De beslissing of door DAB geleverde en vervaardigde pompen voor herstelvervanging onder de garantie in aanmerking komen, berust bij de afdeling service van DAB.

12.8 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op de producten aangebrachte serienummer onleesbaar is dan wel bij aangebrachte wijzigingen aan producten zonder de

toestemming van DAB, door wie ook uitgevoerd, evenals bij reparaties die niet zijn verricht door de technici van DAB

 

 

*

Uw klantcode kunt u vinden op iedere factuur van DAB, heeft u de pomp niet rechtstreeks bij DAB aangekocht? Neem dan contact op met uw groothandel.


Adres / Address

*

Type pomp en artikelcode. Staat uw pomp niet tussen de suggesties? Geen probleem, wij controleren iedere opdracht en vullen deze aan waar nodig.

*
*

Klik hier om te zien hoe u de productiedatum kunt aflezen, u kunt ook een afbeelding van het typeplaatje uploaden. hiermee vervalt het verplicht invullen van de productie datum.

*
*
*
*
Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen